I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. „Lithuania Co-create“ ženklo ir jo versijų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ,,Lithuania Co-create“ ženklo ir jo versijų (toliau – ženklas) naudojimo tvarką ir sąlygas.

2. Ženklą sudaro pagrindinis logotipas ir jo versijos (Aprašo priedas).

3. Ženklas yra valstybės nuosavybė, kurią patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija. Teisė naudoti ženklą suteikiama juridiniams ir fiziniams asmenims Aprašo II skyriuje nurodytais tikslais ir tvarka.

4. Ženklas sukurtas įgyvendinant Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategijos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. pasitarimo sprendimu (protokolo Nr. 40, 1 klausimas) (toliau – Strategija), nuostatas dėl Lietuvos Respublikos pristatymo užsienyje vizualinės tapatybės sukūrimo ir naudojimo.

5. Strategijoje nurodytos pagrindinės valstybės komunikavimo sritys, per kurias atskleidžiamas Lietuvos Respublikos potencialas kartu su kitomis valstybėmis spręsti globalius iššūkius, vystyti ir kurti ekonomikos, kultūros, talentų pritraukimo ir valstybės valdymo srityse. Strategijoje taip pat nustatytos visuomenės vertybės: veržlumas, tobulėjimas, laisvė kurti ir ryšys su gamta. Strategijoje komunikacijos sritys ir vertybės sujungtos į bendrą pozicionavimą – „Lithuania Co-create“. Jo pagrindu sukurtas ženklas. 

6. Ženklas yra skirtas Lietuvos Respublikos pristatymui užsienyje, kuris atitinka Strategijoje nustatytą Lietuvos Respublikos pozicionavimą, pagrindines valstybės komunikavimo kryptis ir vertybes.

II SKYRIUS

ŽENKLO NAUDOJIMO SĄLYGOS

7. Aprašo 9 punkte nurodytiems asmenims suteikiama teisė naudoti ženklą tik tiems tikslams, kurie stiprina pozityvią Lietuvos Respublikos reputaciją (įvaizdį) ir prisideda prie Strategijos tikslų įgyvendinimo.

8. Ženklas gali būti naudojamas šiais Lietuvos Respublikos pristatymo užsienyje tikslais: 

8.1. reklamos ir viešinimo kampanijose; 

8.2. Lietuvos Respubliką reprezentuojančiose tarptautinėse parodose, konferencijose,  projektuose ar iniciatyvose;  

8.3. garso ir audiovizualiniuose kūriniuose, kitoje vizualinėje informacijoje; 

8.4. Lietuvos Respubliką pristatančiuose leidiniuose, sveikinimuose, elektroniniuose parašuose, raštuose, vizitinėse kortelėse, diplomuose, kituose spaudiniuose, reprezentuojančiuose Lietuvos Respubliką užsienyje;

8.5. interneto svetainėje www.lietuva.lt ir kitose interneto svetainėse, reprezentuojančiose Lietuvos Respubliką;

8.6. komunikacijoje socialiniuose tinkluose;

8.7. ant Lietuvos Respubliką reprezentuojančių suvenyrų ir reprezentacinių dovanų.

9. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir organizacijos, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, naudosiantys ženklą, privalo laikytis Apraše nustatytų reikalavimų. 

10. Ženklą draudžiama naudoti:

10.1. etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų, tabako, jo gaminių ir su tabako gaminiais susijusioje, lošimo, greitųjų kreditų bei ribotai apyvartoje esančių daiktų reklamoje;

10.2. tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti patį ženklą ir (ar) pakenkti Lietuvos Respublikos reputacijai ir (ar) įvaizdžiui;

10.3. komerciniais tikslais.

11. Ženklą draudžiama perduoti naudoti kitiems asmenims.

12. Ženklas naudojamas neatlygintinai.

13. Prieš naudodamas ženklą ženklo naudotojas turi sutikti su Apraše nustatytomis ženklo naudojimo taisyklėmis interneto svetainėje www.lietuva.lt. Sutikdamas ženklo naudotojas patvirtina ir prisiima atsakomybę, kad ženklas bus naudojamas griežtai pagal Apraše nustatytus reikalavimus.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Neteisėtas ženklo naudojimas yra draudžiamas ir laikomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų intelektinės nuosavybės teises ginančių įstatymų pažeidimu. 

15. Asmuo, naudojantis ženklą pažeisdamas Apraše nustatytus reikalavimus, atsako pagal teisės aktus, reguliuojančius intelektinės nuosavybės teises. 

,,Lithuania Co-create“ ženklo ir jo versijų naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas

LITHUANIA CO-CREATE“ ŽENKLO LOGOTIPAS IR JO VERSIJOS

  1. Pagrindinis ,,Lithuania Co-create“ ženklo logotipas:

2. ,,Lithuania Co-create“ ženklo versijos:

2.1. ,,Lithuania Co-create“ ženklo horizontalioji versija:

2.2. ,,Lithuania Co-create Solutions“ ženklo versija naudojama pristatant valstybės valdymo sprendimus ir komunikuojant apie augančias ekosistemas inovacijoms, verslo aplinką, Lietuvos talentus; kviečiant bendradarbiauti su Lietuva, sprendžiant globalius iššūkius:

2.3. ,,Lithuania Co-create Culture“ ženklo versija naudojama komunikuojant pasauliui naujas idėjas ir jų kūrėjus, kultūros srities atvirumą tarptautinėms partnerystėms ir išlaisvinančias erdves kūrybai:

2.4. ,,Lithuania Co-create Life“ ženklo versija naudojama komunikuojant greitesnės karjeros ir lėtesnio gyvenimo balansą, patogius miestus ir natūralią aplinką:

2.5. ,,Lithuania Co-create Governance“ ženklo versija naudojama komunikuojant atvirumą pokyčiams ir iš to kylančias veržlias iniciatyvas savivaldos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu:

3. ,,Lithuania Co-create“ ženklo papildomos versijos:

3.1. šalies pavadinimo versija skirta naudoti mažo formato priemonėse ar komunikacijoje, kur strateginė žinutė nėra prioritetas:

3.2. šalies pavadinimo lietuviška versija skirta naudoti turiniui lietuvių kalba, kurio komunikacija vykdoma šalies viduje:

3.3. simbolio versija skirta naudoti reprezentacinėse priemonėse arba kaip papildomas elementas šalia ,,Lithuania Co-create“ ženklo pavadinimo:

4. Kilmės šalies ženklo versija. Šios ženklo versijos pagrindinis tikslas – padėti vieningai komunikuoti apie Lietuvos ir / ar kartu su  užsienio partneriais kuriamus produktus ir / ar paslaugas: